Logo College voor de rechten van de mens

Met uw discriminatieklacht naar het College

Menu

Kan ik met mijn klacht een procedure bij het College starten?

Wilt u weten of u met uw klacht bij het College een procedure kunt starten? Of wilt u eerst wilt weten of er nog andere oplossingen zijn? Of wilt u alleen melding doen van een geval van discriminatie? Bel het College: 030-8883888 (iedere werkdag van 10 tot 16 uur) of mail naar info@mensenrechten.nl.

Er zijn twee opties voor het indienen van een klacht om een procedure te starten bij het College:

Digitaal
Dien uw klacht in via het klachtenformulier op deze website.

Post
Omschrijf uw klacht in een brief naar:
College voor de Rechten van de Mens
Postbus 16001
3500DA Utrecht
Vergeet daarbij niet uw telefoonnummer en adres te vermelden

Hoe werkt een procedure bij het College?

Als u zich gediscrimineerd voelt kunt u een procedure starten bij het College. Zodra uw klacht binnen is kijkt het College of het de klacht mag behandelen. Zo ja, dan start het College een onderzoek. In dat onderzoek stelt het College aan de persoon of organisatie waartegen u een klacht hebt vragen over het probleem. Het College moet namelijk precies weten wat er gebeurd is om te kunnen vaststellen of er gediscrimineerd is. Alle stukken stuurt het College over en weer naar de betrokken partijen, zodat iedereen goed op de hoogte is.

Na het onderzoek is er een zitting. Daarbij zijn vaak drie Collegeleden (een soort rechters) en een secretaris aanwezig. Bij de zitting kunt u een advocaat meenemen of iemand anders die namens u spreekt, maar dat hoeft niet.

Maximaal een half jaar nadat u uw klacht heeft ingediend krijgen u en de organisatie een oordeel toegestuurd. Hierin staat of er wel of niet is gediscrimineerd. Ook kan het College in het oordeel een aanbeveling doen om discriminatie in de toekomst te voorkomen. Als het gaat om een spoedzaak, kan het College uw zaak heel snel behandelen. U moet dan wel aangeven waarom uw zaak met spoed behandeld moet worden.

Wanneer kan ik een procedure starten?

De klacht moet gaan over discriminatiekwesties rondom school, wonen, winkelen, werken, uitgaan en/of sporten. U kunt dan een klacht indienen als u zich benadeeld voelt vanwege uw:

 • geslacht (of u man, vrouw of transgender bent, zwangerschap)
 • leeftijd
 • godsdienst
 • seksuele gerichtheid (of u hetero-, homo-, of biseksueel bent)
 • ras (afkomst)
 • nationaliteit
 • handicap of chronische ziekte
 • burgerlijke staat (of u gehuwd bent, een geregistreerd partnerschap heeft, of geen van beide)
 • arbeidsduur (of u voltijd of deeltijd werkt)
 • vast of tijdelijk contract
 • levensovertuiging
 • politieke overtuiging

Wie kan er een discriminatieklacht indienen om een procedure bij het College te starten?

Iedereen die zich gediscrimineerd voelt, vanwege bijvoorbeeld zijn of haar geslacht, leeftijd, godsdienst of handicap (voor alle discriminatiegronden zie wanneer kan ik een procedure starten), kan een klacht indienen bij het College om een procedure te starten. Maar u kunt ook iemand vragen dat voor u te doen, zoals een familielid, vakbond, rechtsbijstandverzekeraar, advocaat of belangenorganisatie (bijv. een antidiscriminatiebureau).

Belangenorganisaties en ondernemingsraden kunnen ook zelf bij het College aankloppen. Bijvoorbeeld omdat hun leden worden gediscrimineerd of omdat er discriminatie in de organisatie plaatsvindt.

Organisaties
Soms weet een organisatie zelf niet goed wat er wel of niet mag. Zij kunnen dan hun beleid voorleggen aan het College. Het College onderzoekt dan of het beleid niet discriminerend is. Dit heet een `Oordeel omtrent eigen handelen'.

Waarom is het belangrijk dat ik een melding doe van discriminatie?

Het College is een onafhankelijk orgaan met een wettelijke taak. Het College is onder meer in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat mensen niet worden gediscrimineerd om redenen die niet relevant zijn voor bijvoorbeeld het volgens van een opleiding of voor het uitvoeren van een functie. Daarom kunt u met uw discriminatieklacht bij het College een procedure starten.

Door het werk van het College kunnen mensen ergens met hun klacht terecht en voelen zich gehoord. Een uitspraak (oordeel) van het College kan tot een oplossing van het conflict leiden of tot een aanpassing van beleid. Op die manier zet het werk van het College ook aan tot bewustwording en maatschappelijke discussie.

Als u alleen melding wilt doen van een geval van discriminatie, dan kunt u dat doen via info@mensenrechten.nl. U kunt ook een melding indienen via het formulier op de website www.discriminatie.nl of met uw smartphone met behulp van de app Discriminatie melden (beschikbaar voor zowel Android als iOS).

Kost een procedure geld?

Nee, het indienen en behandelen van een klacht is volledig kosteloos. Als u een advocaat wilt dan moet u die wel zelf betalen als u geen rechtsbijstandverzekering hebt of niet in aanmerking komt voor betaalde rechtshulp. Bijstand van een antidiscriminatiebureau is altijd gratis.

Wat kan ik met een oordeel van het College?

Een oordeel van het College is niet bindend. Dit betekent dat het College een organisatie niet kan dwingen om te veranderen. Het College kan ook geen boetes opleggen of een verweerder tot schadevergoeding veroordelen.

Het College controleert altijd wat er met het oordeel gebeurt. Daaruit blijkt dat 75% van de organisaties, die hebben gediscrimineerd het oordeel opvolgen. U kunt ook met het oordeel naar de rechter.

Alsnog naar de rechter

Als de verweerder niets doet kunt u alsnog naar de rechter stappen. Het College kijkt in een zaak alleen of er gediscrimineerd is. Een rechter kijkt ook naar andere punten in de zaak. Daarom kan de uitkomst anders zijn. Wel moet de rechter altijd het oordeel van het College in zijn of haar afweging meenemen. Als de rechter het oordeel van het College niet volgt dan is hij verplicht uit te leggen waarom niet.

Door naar het digitale klachtenformulier.

geprint van: https://form.mensenrechten.nl/klachtindienen